• Kompleksowy system audytu operacyjnego został opracowany przez BDO HBC w celu wspierania długofalowego rozwoju organizacji i umożliwienia skwantyfikowanej, porównawczej oceny rozwoju organizacyjnego.
  • System obejmuje szereg obszarów funkcjonalnych, w tym standaryzację pracy, ciągłe doskonalenie, zarządzanie jakością, logistykę i przepływ materiału, zaangażowanie pracowników, zarządzanie finansami i raportowanie, nadzór nad projektami, zarządzanie strategiczne i planowany rozwój organizacji.
  • Audyt organizacyjny daje możliwość oceny na dowolnym poziomie szczegółowości od oceny ogólnej (jedna liczba dla całej organizacji lub jednostki organizacyjnej) do bardzo szczegółowej. Różne poziomy skalowania analizy są przydatne na różnych poziomach zarządzania.
  • Systematyczna ocena audytowa pozwala oceniać skuteczność, efektywność i tempo realizowanych działań doskonalących całą organizację.
  • Audyt jest uniwersalną platformą pozwalającą na porównanie rozwoju organizacyjnego różnych podmiotów, obszarów funkcjonalnych, jednostek organizacyjnych. Jest to obiektywny i łatwy benchmark wewnętrzny, a docelowo także branżowy.
  • Audyt operacyjny to doskonałe uzupełnienie do oceny przez pryzmat wyników finansowych i realizacji celów budżetowych.
  • Pozwala na implementację długofalowej wizji i celów dłuższych, niż horyzont budżetowania. Daje możliwość ustalania celów rocznych/półrocznych dla całej organizacji i poszczególnych obszarów funkcjonalnych zgodnych ze strategiami funkcjonalnymi i w odniesieniu do benchmarków zewnętrznych (w przyszłości).
  • Doskonałe uzupełnienie do oceny przez pryzmat wyników finansowych i realizacji celów budżetowych, pozwala na implementację długofalowej wizji i celów dłuższych niż horyzont budżetowania.