Prezentowany projekt wdrożenia zarządzania procesowego został zaprojektowany w taki sposób, aby z jednej strony umożliwić praktyczne przedstawienie korzyści tego podejścia w przedsiębiorstwie, z drugiej zaś nie eskalować ryzyka organizacji. W związku z tym projekt został ograniczony do dwóch starannie wybranych procesów.

Ważnym aspektem każdego z nich był fakt, iż były one realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych, zlokalizowanych w różnych pionach struktury funkcjonalnej, a więc w ramach projektu konieczne było wypracowanie metod sprawnej współpracy pomiędzy tymi obszarami.

Zarządzanie procesowe – cel projektu

Głównym założeniem projektu było uruchomienie działań mających na celu zaprojektowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na optymalizację i ciągłe doskonalenie procesów. A w związku z tym również przeprowadzenie szerokiego programu szkoleniowego promującego zarządzanie procesowe i ciągłe doskonalenie, w tym także rozwój świadomości, że działania te będą realizowane w sposób ciągły, nie stanowiąc wyłącznie jednego zamkniętego projektu ale raczej zmianę kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Cele SMART zostały zdefiniowane jako skrócenie czasu przejścia procesu. Oczywiście nie wyczerpuje to możliwości stawiania celów – w takim projekcie, mogą one również dotyczyć np. minimalizacji błędów występujących w danym procesie.

Zarządzanie procesem – prace projektowe

Przeprowadzone w trakcie procesu prace obejmowały:

 

3. Opracowanie i uruchomienie zasad weryfikacji znajomości i stosowania procedur w drodze audytu wewnętrznego. Opracowanie i uruchomienie audytu wewnętrznego w obszarze pilotażowym.

4. Przeprowadzenie szkoleń w obszarze pilotażowym w zakresie:

    • Wprowadzenie do Lean Management oraz podstawy kultury ciągłego doskonalenia.
    • Wprowadzenie do Lean Office.
    • Metody praktycznego rozwiązywania problemów (dla potrzeb ciągłego doskonalenia procesów).

Zespół projektowy w ramach zarządzania procesowego

Ze względu na postawione cele zespół projektowy był relatywnie szeroki i podzielony na kilka poziomów:

Uzyskane efekty

Dla wybranego jednego procesu pilotażowego cel SMART jeżeli chodzi o czas przejścia procesu wynosił 480h. W okresie projektu udało się dzięki optymalizacji działań ograniczyć średni czas przejścia dla procesu z poziomu maksymalnego 1259h do poziomu docelowego. Efekty te zostały uzyskane w czasie 12 tygodni realizacji działań optymalizacyjnych przy wykorzystaniu opisanych w tym artykule metod.

Studia przypadków dla zarządzania procesowego:

  • przykład 1: Przedsiębiorstwo produkujące konstrukcje stalowe
  • przykład 2: Przykład wdrożenia Hoshin Kanri jako metody zarządzania realizacją strategicznych celów organizacji
  • przykład 3: Wdrożenie w przedsiębiorstwie działającym w branży spożywczej