Choć w jednym krótkim artykule nie sposób odnieść się szczegółowo do wszystkich niuansów rządzących powodzeniem bądź porażką projektu wdrożeniowego, to warto podkreślić klika czynników, które stanowią zbiór zasad działania HBC. 

  1. Określ, co oznacza Lean z punktu widzenia biznesu, nie komplikuj, ale zastanów się jaka jest wizja firmy w przyszłości, gdzie chciałbyś dojść za pół roku, rok, pięć lat. Jak sobie wyobrażasz przedsiębiorstwo, uwzględniając pryncypia szczupłego działania. Często ważną inspiracją mogą być wizytacje szkoleniowe w innych firmach, nawet z innych branż. Na pewno warto także skonsultować swoją wizję z doświadczonym doradcą.
  2. Postaw cele SMART dla projektu – Sprecyzowane, Mierzalne, Ambitne, Realne i mające zdefiniowany Termin osiągnięcia. Powinny mieć charakter wskaźników biznesowych, które są blisko powiązane z firmą, które dobrze rozumiesz i są zgodne z codziennym działaniem. Powinny być szeroko stosowane także jako elementy systemu zarządzania przez cele oraz systemu motywacyjnego.
  3. Oddeleguj właściwe zasoby do realizacji programu, ale przede wszystkim właściwie rozdziel, zakomunikuj i konsekwentnie egzekwuj odpowiedzialność. Dawaj właściwy przykład poważnego, systematycznego podejścia do programu. Daj jasny sygnał, że konkretne osoby w firmie osobiście odpowiadają za sukces programu, dostosuj także ich system motywacyjny.
  4. Ściśle kontroluj wydatki związane z inwestycją w program, żeby osiągnąć zaplanowaną stopę zwrotu. Uruchomienie Lean trzeba analizować jak inwestycję, z wszystkimi konsekwencjami, czyli przygotowaniem budżetu, oszacowaniem korzyści oraz obliczeniem wskaźników rentowności przedsięwzięcia.
  5. Przygotuj realny harmonogram podzielony na półroczne etapy (każdorazowo, po zakończeniu etapu, weryfikowane poprzez audyt oraz aktualizację mapy strumienia). W ramach etapów zarządzaj przez szczegółowo opracowane harmonogramy tygodniowe, podzielone na obszary wdrożenia, przypisane jednoznacznie określonym liderom odpowiedzialnym za efekty w danym obszarze.
  6. Osiągnij tak wiele szybkich sukcesów, jak jest to możliwe. Nawet jeżeli są niewielkie, znakomicie motywują pracowników i decydentów do kontynuowania i rozwoju programu. Koncentruj się na wymiernych efektach, nie tracąc głównego celu z pola widzenia.
  7. Zaangażuj jak największą liczbę osób w realizację programu – począwszy od liderów organizacji, poprzez kierownictwo każdego szczebla, aż po szeregowych pracowników. Przekonuj i dawaj przykład. Buduj koalicję, grupę promocji Lean, wykorzystując nie tylko teoretyczne szkolenia, ale przede wszystkim dając ludziom odczuć korzyści z zastosowania nowych rozwiązań.
  8. Dostosuj metody działania do kultury organizacyjnej, ale nie zapominaj, że Lean polega właśnie na zmianie kultury organizacyjnej. Stopniowo dostosowuj swoją organizację do nowych wyzwań poprzez konsekwentne szkolenia, dobry przykład liderów i właściwą komunikację.
  9. Połóż bardzo duży nacisk na przejrzystość i komunikację wszystkiego, co się dzieje. Zmniejszy to obawy zainteresowanych, a w szczególności pracowników. Bez ich zaangażowania nie da się osiągać efektów.
  10. Rozwijaj wiedzę poprzez porównywanie z benchmarkami nie tylko wewnętrznymi, ale i zewnętrznymi, nawet jeżeli pochodzą z innych branż. W pozornie odległych sektorach mogą leżeć inspiracje do rozwiązania największych problemów.

Zespół BDO HBC BI