RODO

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanym „RODO”, administratorem Państwa danych osobowych jest BDO Advisory Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zagony 30/6 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 54-614 Wrocław, ul. Zagony 30/6 lub elektronicznej: daneosobowe@bdoadvisory.pl, a także telefonicznie pod numerem: +48 606 461 800.

3. Państwa dane przetwarzane są w następujących celach, w zależności od sytuacji:

 • a. zawarcie i realizacja umów – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • b. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • c. prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej, związane z podejmowaniem działań marketingowych, zapewnieniem kontaktu, obsługą korespondencji czy ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – w oparciu o art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • d. pozostałe, wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody, w zakresie i celu określonym w treści tejże zgody – w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w powyższych celach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odpowiednio poniższym kategoriom odbiorców:

 • a. organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • b. podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz Administratora,
 • c. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (w szczególności świadczące usługi IT dla Administratora),
 • d. podmioty wspierające działalność Administratora, np. świadczące usługi prawne, doradcze,
 • e. dostawcy usług pocztowych i kurierskich.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe nie są poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

8. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO, odmowa podania wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może odpowiednio uniemożliwić lub utrudnić zawarcie umowy, obsługę korespondencji lub wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji pozyskiwania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna, a jej brak uniemożliwia ich przetwarzanie przez Administratora, jak i realizację celów z nią związanych.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw:

 • a. prawo dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 RODO,
 • d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • f. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.  

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do realizacji wyżej wymienionych praw.

Administrator realizuje zapytania bez zbędnej zwłoki, nie dalej jednak niż w terminie miesiąca. Termin ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadkach określonych w RODO.

Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osobowy kierującej żądanie.

Jeśli macie Państwo wątpliwości co do sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz w celu realizacji wyżej wymienionych praw, prosimy kierować korespondencję na poniższe adresy:

 e-mail: daneosobowe@bdoadvisory.pl  lub  BDO Advisory Sp. z o.o., ul. Zagony 30/6, 54-614 Wrocław