Zintegrowany Audyt Jakości – darmowe narzędzie, dzięki któremu zbudujesz przewagę konkurencyjną

W historii naszej działalności doradczej oraz wdrożeniowej wielokrotnie mieliśmy do czynienia z realizacją projektów ukierunkowanych na poprawę jakości, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Coraz częściej organizacje dostrzegają znaczenie jakości w kształtowaniu swojej przewagi konkurencyjnej na rynku. Podejmowane są liczne próby reorganizacyjne i optymalizacyjne, jednak są one punktowe i nie obejmują całości związanej z systemem zarządzania jakością. W tym celu zdecydowaliśmy się na udostępnienie za darmo kompleksowego systemu audytowego, umożliwiającego przeprowadzenie samooceny systemu zarządzania jakością.

Zintegrowany Audyt Jakości jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.  Podzieliliśmy go na osiem filarów tematycznych. Zawiera łącznie 74 pytania. Strukturę i zakres filarów opracowaliśmy na podstawie doświadczeń procesowych oraz wdrożeniowych naszych specjalistów:

 • System zarządzania jakością – ukierunkowany na weryfikację i walidację podejścia całej organizacji do zarządzania jakością wraz z weryfikacją spójności z misją, wizją oraz strategią,
 • Procedury i standardy – efektywne i niezawodne projektowanie procesów wewnątrz i na zewnątrz organizacji, sprawne zarządzanie zmianą i standaryzacja jako element utrzymania rozwoju,
 • Zarządzanie jakością dostaw i rozwój dostawców – właściwe budowanie relacji z dostawcami wraz z zapewnieniem odpowiednio dobranych procesów kontrolnych,
 • Sprawne procesy i ich walidacja – zapewnienie poprawnego i sprawnego wdrażania produktów, dopuszczania wyposażenia oraz monitorowania, rejestrowania i wdrażania działań zaradczych,
 • Jakość wbudowana w proces – ocena elementów składowych niezbędnych do zapewnienia jakości wbudowanej w proces produkcyjny,
 • Kontrola wyrobu – projektowanie oraz dostosowywanie systemów inspekcji wyrobów gotowych do wymagań klientów,
 • Informacja zwrotna – budowa efektywnego i sprawnego systemu komunikacji oraz zarządzania informacją zwrotną,
 • Nieustanne doskonalenie – ustrukturyzowana i sprawdzona w praktyce metodyka rozwiązywania problemów jakościowych wraz z kapitalizacją doświadczeń projakościowych.

Co zyskasz, decydując się na Zintegrowany Audyt Jakości? Przede wszystkim ocenę systemu zarządzania jakością: od poziomu strategicznego, aż do operacyjnego. Dzięki połączeniu elementów funkcjonalnych oraz procesowego zarządzania jakością kompleksowo przeanalizujesz w swojej firmie jakość: zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Audyt pozwoli Ci wyznaczyć jasny, klarowny cel rozwoju systemu, pomoże we właściwym doborze zasobów względem całej organizacji, a po zakończonym okresie wdrożeniowym – w utrzymaniu i rozwoju systemu.

Udział w Zintegrowanym Audycie Jakości jest całkowicie darmowy i przebiega według czterech głównych kroków. Krok pierwszy polega na wysłaniu zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza (link).

Na podstawie zgłoszenia zostaje przekazana użytkownikowi szczegółowa instrukcja postępowania wraz z dostępem do pytań audytowych. Po zakończonym procesie samooceny opracowywany jest raport podsumowujący, w którym znajdzie się:

 • zestawienie uzyskanych wyników dla całego systemu oraz poszczególnych filarów,
 • porównanie wyników Twojej organizacji do wyników innych uczestników badania,
 • porównanie wyników Twojej organizacji do zweryfikowanego i potwierdzonego lidera.

Czwarty krok polega na opracowaniu kompleksowego planu naprawczego na podstawie przeprowadzonej samooceny oraz przesłanego raportu podsumowującego. Plan ten jest fundamentem efektywnego wdrożenia – pomoże uzyskać wymierne korzyści finansowe dla organizacji.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością to zbiór najlepszych praktyk i doświadczeń z zakresu zarządzania jakością, zapewniający zrównoważony rozwój organizacji oraz uzyskanie wymiernych efektów finansowych. Dzięki swojej kompleksowości obejmuje zarządzanie jakością wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji. Zapewnia właściwą alokację obszaru jakości w strategii organizacji, właściwy dobór zasobów oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Stanowi bazę dla realizacji działań optymalizacyjnych, a równocześnie zapewnia utrzymanie uzyskiwanych wyników.

Czytaj więcej:

Powiązane wpisy