Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie w lapidarnej i możliwie najbardziej przystępnej formie problematyki zarządzania procesowego. Jako że jest to [zarządzanie procesowe] obecnie bardzo popularne a nie zawsze zrozumiałe zagadnienie, warto choć trochę o nim powiedzieć.

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest proces. Jest to ciąg (sekwencja) logicznie uporządkowanych czynności, w wyniku których powstaje określony efekt działania. Może to być produkt bądź usługa, z której korzysta klient. Ważne, aby zapamiętać, że klient może być zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny oraz że procesy bardzo często nie pokrywają się z jednostkami organizacyjnymi, angażując i wymagając współpracy pomiędzy różnymi działami a nawet pionami organizacji.

Podejście procesowe w zarządzaniu

Podejście procesowe do zarządzania organizacją charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Każda organizacja, czyli przedsiębiorstwo lub instytucja, jest zbiorem procesów. Warto pamiętać, że orientacja procesowa nie jest domeną biznesu, a więc przedsiębiorstw komercyjnych. Dotyczy również przedsiębiorstw użyteczności publicznej i różnego rodzaju organizacji non profit czy też innych instytucji.
 2. Procesy się wzajemnie przeplatają.
 3. Identyfikacja procesów pozwala na lepsze zrozumienie wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa oraz w jaki sposób jest tworzona wartość dodana, a gdzie występują nieefektywności. Dlatego właśnie program zarządzania procesowego w naszej organizacji obejmuje w pierwszym kroku mapowanie wszystkich procesów, czyli stworzenie dokładnej mapy przedsiębiorstwa.
 4. Usprawnianie i stałe doskonalenie procesów zwiększa efektywność funkcjonowania organizacji i stopień zadowolenia klientów zewnętrznych i zewnętrznych.

Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach

Podejście procesowe jest dominujące w wielu współczesnych koncepcjach zarządzania. To, co łączy te koncepcje, to zrozumienie i zauważenie pokawałkowania organizacji, co wynika ze struktury organizacyjnej firmy czyli podziału firmy na piony, które najczęściej zajmują się określonymi funkcjami.

 1. W praktyce oznacza to (o czym pisałem na początku), że jeden proces może być realizowany przez wiele jednostek organizacyjnych, co w efekcie:
 2. komplikuje wykonywanie zadań i ich optymalizację (najczęściej lokalne, częściowe optymalizacje i działania doskonalące nie dają odpowiednich efektów),
  wydłuża czas realizacji procesu, choćby ze względu na konieczność dodatkowej, często sformalizowanej komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi,
 3. obniża czas reagowania, elastyczność działania i podnosi koszty.

Pamiętajmy, że każdy proces da się opisać za pomocą określonej liczby cech, takich jak:

 1. Kto jest właścicielem procesu
 2. Kto jest dostawcą
 3. Kto jest końcowym odbiorcą, klientem procesu
 4. Jaka jest struktura czyli sekwencja czynności realizowanych w procesie
 5. Jakie są parametry, cele, wskaźniki mierzące proces.

Na zakończenie warto zapamiętać, że właściciel procesu to:

 1. osoba na stanowisku kierowniczym, która rozumie logikę całego procesu,
 2. czuwa nad jego realizacją,
 3. podejmuje działania usprawniające mające na celu podniesienie skuteczności i efektywności całego procesu,
 4. obserwuje i kontroluje wyniki procesu i składa raporty dotyczące spełniania przez proces określonych celów.

Pamiętajmy, że ustanowienie właściciela nie oznacza, że pozostali uczestnicy zaangażowani w ten proces są zwolnieni od odpowiedzialności za efekty końcowe i ciągłe doskonalenie.

Jarosław Sobkowiak

Źródło: w artykule wykorzystano informacje z wykładu prof. dr hab. Stanisława Nowosielskiego pn „Zarządzanie procesami”.

Czytaj więcej: